Menu

Statut

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI KLAMRA

§ 1

Fundacja „Klamra”, zwana dalej Fundacją zostaje ustanowiona przez:
Dariusza Paczkowskiego
Karinę Paczkowską
Piotra Cykowskiego
zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Aleksandrę Szymik w kancelarii notarialnej w Żywcu, dnia 26 marca 2010 roku. Działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.
Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.
Siedzibą Fundacji jest Żywiec.
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego

§ 3

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach.

§ 4

Dla realizacji swojego celu Fundacja może tworzyć oddziały i filie.

§ 5

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym na jej nazwę i siedzibę.

§ 6

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7

Fundacja jest nie nastawioną na zysk organizacją pozarządową realizującą zadania sfery pożytku publicznego.

§ 8

Celem Fundacji jest działanie na rzecz ogółu społeczności oraz wspieranie inicjatyw obywatelskich, organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, innych instytucji, osób prawnych oraz pojedynczych osób działających w zakresie:

– upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
– działalności artystycznej, kulturalnej, ochrony dóbr kultury i tradycji;
– ochrony środowiska przyrodniczego, w tym cennych terenów przyrodniczych oraz ochrony dziedzictwa  – kulturowego na tych obszarach; ochrony i tworzenia zieleni miejskiej;
– działalności edukacyjnej szczególnie dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych;
– wspierania działań i projektów mniejszości (narodowych, rasowych, wyznaniowych), grup  – dyskryminowanych i społecznie marginalizowanych, przeciwdziałanie ksenofobii, nietolerancji i nacjonalizmowi;
– działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich, w tym w szczególności realizacji programów rolno – środowiskowych, zapobieganie bezrobociu poprzez wspieranie ekoturystyki, ekologicznego rolnictwa i ogrodnictwa, popieranie tradycji i zawodów związanych z ochroną środowiska i ochroną dziedzictwa kulturowego, tworzenie siedlisk rodowych i osad ekologicznych;
– działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
– ochrony zwierząt i ich praw;
– promowania integracji europejskiej w aspekcie praw człowieka, ochrony środowiska i praw zwierząt;
– zwiększania dostępności do środowiska przyrodniczego osobom niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie, przewlekle chorym i edukacji w tym zakresie;
– wspierania i inicjowania programów i przedsięwzięć oraz wszelkich działań służących rozwojowi lokalnemu i regionalnemu;
– prowadzenia działań aktywizujących i integrujących mieszkańców miast i wsi; wspierania i inicjowania programów i przedsięwzięć oraz wszelkich działań służących włączaniu do obywatelskiego uczestnictwa jednostek oraz środowisk zagrożonych pozostawaniem na marginesie życia społecznego, ekonomicznego i politycznego;
– upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; upowszechniania i ochrony praw konsumentów; działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego; upowszechniania krajoznawstwa oraz urozmaicania i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży; podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
– ochrony i promocji zdrowia;
– promocji i organizacji wolontariatu;
– działalności charytatywnej;
– działań wspomagających technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, osoby prawne, jednostki organizacyjne, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego współdziałanie z osobami fizycznymi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami, samorządem lokalnym i innymi jednostkami samorządu terytorialnego, administracją państwową, placówkami naukowymi i badawczymi oraz innymi organizacjami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji;
– przyznawania stypendiów, nagród i dotacji osobom fizycznym i prawnym opracowującym i uczestniczącym w programach zbieżnych z celem Fundacji;
– działalności wydawniczej i publikacyjnej służącej prezentacji i promocji programów, działań i rozwiązań dotyczących realizacji celów Fundacji.

§ 9

Realizacja celu.

W realizacji swoich celów Fundacja może prowadzić wszelką działalność charytatywną, naukową i edukacyjną dozwoloną przez prawo polskie i postanowienia niniejszego statutu.

Fundacja realizuje swój cel poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej.

W zakres działalności nieodpłatnej wchodzą
prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, wydawniczej, promocyjnej, reklamowej;
organizowanie spotkań, warsztatów, konferencji, imprez kulturalnych, koncertów, wystaw, festiwali, pokazów teatralnych i filmowych, wydawanie publikacji i produkcję artystyczną, inicjowanie i wpieranie nowatorskich rozwiązań w kulturze i sztuce;
wykup, dzierżawę lub stosowanie innych form opieki w stosunku do obszarów przyrodniczych;

opracowanie i wdrażanie projektów, ekspertyz, badań i programów dotyczących ochrony środowiska i zwierząt;
– prowadzenie i wspieranie ośrodków i schronisk dla zwierząt;
– prowadzenie i wspieranie centrów edukacji ekologicznej;
– promocja i reklama firm i instytucji wspierających działania zbieżne z celami fundacji;
– wspieranie organizacji i instytucji w zakresie ochrony środowiska i zwierząt;
– udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych problematyki zbieżnej z celami fundacji;
– współpraca z organizacjami i instytucjami i osobami w kraju i za granicą;
– aktywizacja społeczeństwa, wspieranie proekologicznych inicjatyw obywatelskich;

Fundacja może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie.

§ 10

Dla osiągnięcia celów, o których mowa w § 9 niniejszego statutu Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych lub prawnych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 11

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3000 (słownie: trzy tysiące) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 12

Dochody Fundacji, środki na realizację celów statutowych i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
– funduszu założycielskiego;
– darowizn, spadków, zapisów;
– dotacji i subwencji oraz grantów;
– dochodów ze zbiórek publicznych;
– dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;
– dotacji i zadań zleconych;
– odpłatnej działalności statutowej;
– odpłatnej działalności pożytku publicznego;
– dochodów z majątku Fundacji;
– nawiązek sądowych;
– odsetek i depozytów bankowych.

§ 13

Dochody pochodzące ze źródeł wymienionych w § 12 mogą być użyte na realizację wszystkich działań statutowych Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 14

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, gdy w chwili składania tego oświadczenia, stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§ 15

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
– udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków Władz Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
– przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków Władz Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
– wykorzystywania majątku na rzecz członków Fundacji, członków Władz Fundacji lub pracowników, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
– zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie Władz Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 16

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJI

§ 17

Organami Fundacji są:
Rada Fundacji, zwana dalej Radą
Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem

§ 18

Rada Fundacji jest organem opiniodawczo-kontrolnym.
Rada Fundacji składa się od 3 do 11 członków. Pierwszy skład Rady powołają Fundatorzy.
Rada wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Przewodniczącą Rady.
Przewodniczący Rady, przygotowują posiedzenia Rady oraz przewodniczą posiedzeniom Rady.

§ 19

Rada może podjąć uchwałę o poszerzeniu swojego składu o osoby fizyczne lub prawne, które: dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji lub swoja działalnością przysporzą Fundacji znacznych korzyści.
Osobę prawną przyjętą w skład Rady na mocy uchwały, o której mowa w ust. 1 reprezentuje w Radzie jeden przedstawiciel.

§ 20

Członkostwo w Radzie ustaje z dniem odwołania przez Radę bądź z chwilą śmierci członka Rady.
Odwołanie członka Rady może nastąpić w przypadku:
– złożenia – skierowanej na ręce Rady – pisemnej rezygnacji członka z udziału w pracach Rady;
– istotnego naruszenia postanowień statutu;
– niespełnienia obowiązków członka Rady przez okres dłuższy niż rok.
W przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Rady o uzupełnieniu składu Rady decyduje Rada na wniosek Zarządu.
Uchwała Rady, o której mowa w ust.2 oraz w ust.3 zapada większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Rady. W głosowaniu nad uchwałą nie bierze udziału członek Rady, którego uchwała dotyczy.

§ 21

Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się, co najmniej raz roku.
Posiedzenia Rady zwołuje jeden z Przewodniczących Rady z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Zarządu lub połowy członków Rady zgłoszony Przewodniczącemu Rady na piśmie.
O terminie i porządku posiedzenia Rady Przewodniczący zawiadamia pozostałych członków Rady, co najmniej 10 dni przed planowanym posiedzeniem.
W razie niemożności pełnienia przez Przewodniczącego Rady obowiązków, jego funkcje pełni inny członek Rady przez niego upoważniony lub inny członek Rady wskazany przez Radę.
Posiedzenie Rady Fundacji może się odbywać w formie telekonferencji.

§ 22

Do zadań Rady należy:
– powoływanie i odwoływanie członków Zarządu na wniosek Fundatorów; wytyczanie, w porozumieniu z Fundatorami, głównych kierunków działania Fundacji, nadzór nad działalnością Fundacji;
– kontrolowanie bieżącej działalności finansowej i merytorycznej Zarządu Fundacji;
– ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań Zarządu, sprawozdania z działalności Fundacji oraz sprawozdania finansowego Fundacji;
– ustalanie zasad zatrudnienia i wynagrodzenia członków Zarządu; wyrażanie zgody na połączenie z inną fundacją oraz zmianę statutu Fundacji, w tym celów Fundacji;

§ 23

Rada podejmuje decyzje w formie uchwał. Prawo składania wniosków o podjęcie uchwały przysługuje wszystkim członkom Rady.
Każdy członek Rady ma jeden głos. Niedozwolone jest cedowanie głosu na innych członków Rady lub osoby trzecie.
Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w statucie, uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu jej członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczących Rady.

§ 24

Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zapraszane osoby spoza grona członków Rady – z głosem doradczym.

§ 25

Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach Rady. Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów związanych z pełnioną funkcją na podstawie uzgodnień z Zarządem.

§ 26

Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
Członkowie Rady Fundacji nie mogą: być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 27

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do: żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji, żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

§ 28

Organem wykonawczym Fundacji jest Zarząd.

§ 30

Zarząd składa się z od 2 do 3 osób – w tym z Prezesa i Prezeski Zarządu. Tymczasowo nieobsadzona może być funkcja albo Prezesa, albo Prezeski. Skład pierwszego Zarządu powołują Fundatorzy.

§ 31

Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem odwołania przez Radę bądź z dniem śmierci członka Zarządu.
Odwołanie członka Zarządu przez Radę następuje w przypadku:
– złożenia na ręce Rady pisemnej rezygnacji członka Zarządu z udziału w pracach Zarządu,
– niepełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż sześć miesięcy
– istotnego naruszenia postanowień statutu Fundacji.
Uchwała w sprawie odwołania lub powołania członka Zarządu zapada większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Rady. Dla jej ważności wymagane jest ponadto, by za jej podjęciem głosowali wszyscy członkowie Rady będący jednocześnie Fundatorami.

§ 32

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

§ 33

Do kompetencji Zarządu należy:
– uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji;
– sporządzanie corocznego sprawozdania z działalności Fundacji i przedkładanie go Radzie;
– sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
– przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
– ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania oraz wysokości środków na wynagrodzenia dla
– pracowników Fundacji;
– powoływanie zakładów oraz innych jednostek organizacyjnych Fundacji oraz ich dyrektorów;
– podejmowanie uchwał o utworzeniu i likwidacji oddziału lub filii Fundacji;
– podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;

§ 34

Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
Uchwała Zarządu może zostać podjęta bez zwoływania posiedzenia pod warunkiem, iż wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na taką uchwałę na piśmie.

§ 35

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady lub innego członka Zarządu.
O terminie i porządku posiedzenia Zarządu Prezes zawiadamia pozostałych członków Zarządu co najmniej 5 dni przed planowanym posiedzeniem.
W razie niemożności wypełnienia przez Prezesa Zarządu obowiązku określonego w ust. 3 zawiadomienia dokonuje inny członek Związku upoważniony przez Prezesa Zarządu. Posiedzenie Zarządu może się odbywać w formie telekonferencji.

§ 36

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnieni są Prezes lub Prezeska lub osoba upoważniona przez Zarząd.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37

Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy za zgodą Rady wyrażoną w odrębnej uchwale podjętej większością minimum 2/3 głosów. W przypadku trwałego braku możliwości podejmowania czynności prawnych przez
Fundatorów, niniejszy Statut może zostać zmieniony jednogłośną decyzją Rady w obecności minimum 2/3 jej członków.
Zmiany statutu określone w art. 1 i 2 mogą dotyczyć także celów, dla realizacji których Fundacja zastała ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

§ 38

Dla efektywniejszego realizowania swojego celu Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Połączenie nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku istotnej zmianie mógłby ulec cel Fundacji.
Decyzje o połączeniu podejmuje Rada na pisemny wniosek Zarządu poprzez uchwałę podjętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.

§ 39

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
Likwidacja zostanie przeprowadzona przez likwidatora mianowanego przez Radę. Majątek Fundacji pozostały po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji zostanie przekazany instytucjom – wskazanym przez Zarząd – których działalność jest zbieżna z celem Fundacji.
Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje Rada na pisemny wniosek Zarządu poprzez uchwałę podjętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.

Załączone pliki