Menu

Warsztaty na rzecz różnorodności

U źródeł dyskryminacji leżą najczęściej stereotypy i uprzedzenia, jak również brak rzetelnej wiedzy na temat grup mniejszościowych i osób wykluczonych.

 

Odpowiedzią na problem dyskryminacji, nierzadko prowadzącej do zachowań przemocowych w skrajnej postaci, są działania z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej i promowania różnorodności. Nasze warsztaty zaliczają się do tej grupy aktywności – koncentrujemy się na budowaniu świadomości dotyczącej różnorodności oraz wzmacnianiu postaw akceptacji i szacunku dla grup mniejszościowych. Pokazujemy, że różnorodność się opłaca – nie tylko w wymiarze społecznym, ale i ekonomicznym (środowisko szanujące odmienności sprzyja bardziej efektywnej pracy). Każdy warsztat współprowadzony jest przez dwóch trenerów.

PRZYKLADOWY PROGRAM WARSZTATU:

Dla kogo?

Instytucje publiczne i środowiska biznesowe.

Liczebność grupy

Najlepsze efekty przynosi praca w grupie 15-18 osób.

Czas trwania

Warsztat trwać może od 2-3h (minimalny czas potrzebny do realizacji całościowego scenariusza działań), aż do 16h podzielonych na dwa dni pracy.

Cele warsztatu oraz korzyści dla uczestników i uczestniczek

Podstawowe cele edukacyjne każdego warsztatu na rzecz różnorodności (i jednoczesne

Celem warsztatu jest zwiększenie świadomości dotyczącej różnorodności, rozpoznanie wartości różnorodności w wymiarze społecznym i ekonomicznym.

Korzyści dla osób uczestniczących):

– zwiększenie poziomu wiedzy uczestników i uczestniczek na temat stereotypów, uprzedzeń i zjawiska dyskryminacji;

– poznanie walorów społecznej różnorodności i wzmocnienie świadomości grupy /uwrażliwienie uczestników i uczestniczek na problem nierównego traktowania.

Dodatkowe korzyści dla instytucji i przedsiębiorstw:

– redukcja kosztów związanych z rotacją i absencją pracowników i pracowniczek

– polepszenie atmosfery w miejscu pracy;

– wyższa efektywność i motywacji osób zatrudnionych, przekładające się bezpośrednio na lepsze wyniki finansowe;

– wzbogacenie kultury organizacji o istotne wartości; integracja oraz poprawa relacji w zespole

Opis warsztatu

Bazujemy na sprawdzonych scenariuszach. Pracujemy z wykorzystaniem metod aktywizujących, włączając m.in. elementy dramy, dyskusje w małych grupach, pracę z mediami. Dbamy o komfort i bezpieczeństwo psychologiczne osób uczestniczących w zajęciach. Tematyka proponowanych przez nas warsztatów koncentruje się najczęściej wokół takich zagadnień jak: identyfikacja i dekonstrukcja stereotypów i uprzedzeń, pokazanie powiązań pomiędzy różnymi formami opresji, ukazanie różnorodnych form i przejawów dyskryminacji, dyskusja nad pojęciem normy, budowanie atmosfery tolerancji dla różnorodności i ekonomiczny jej wymiar .

Dodatkowe informacje

Warsztaty na rzecz różnorodności organizujemy również dla placówek oświatowych i organizacji pozarządowych.

Osoby prowadzące warsztaty

Piotr Cykowski – aktywista społeczny, od wczesnej młodości zaangażowany w ochronę
i promowanie praw człowieka. Absolwent podyplomowych studiów „Prawa i wolności człowieka” Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Instytutu Nauk Prawnych PAN, Akademii Trenerów i Działaczy Antydyskryminacyjnych KPH, programu Liderzy PAFW oraz Szkoły Trenerów TROP. Realizuje projekty i działania przeciw dyskryminacji,
w tym liczne warsztaty i treningi. Współzałożyciel Fundacji Klamra, Fundacji Inna Przestrzeń. Związany z wieloma organizacjami pozarządowymi, m.in. Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej czy Stowarzyszeniem Praktyków Dramy STOP KLATKA.

Rafał Lawenda – od 2009 r. związany z sektorem pozarządowym. Absolwent podyplomowych studiów Gender Mainstreaming Instytutu Badań Literackich PAN. Współpracownik kilku organizacji pozarządowych, m.in. Fundacji „Phan Bde”, Fundacji Feminoteka i Fundacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Trener antydyskryminacyjny.

Sugestie dotyczące możliwości połączenie modułów warsztatowych

Bazując na naszych dotychczasowych doświadczeniach proponujemy Państwu połączenie warsztatów na rzecz różnorodności i z działaniami z obszaru street artu – stworzenie muralu bądź szablonu o tematyce antydyskryminacyjnej wzmacnia siłę oddziaływania warsztatu. Więcej informacji w opisie modułu Street art – warsztaty, szablony, murale zaangażowane społecznie

Strona stworzona w ramach projektu realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków EOG.