Menu

Warsztaty antyprzemocowe: Eliminowanie zachowań przemocowych jako sposoby działania w życiu codziennym

Obok warsztatów na rzecz różnorodności w naszej ofercie znajdują się również warsztaty antyprzemocowe skierowane m.in. do młodzieży i osób pracujących z młodzieżą (nie prowadzimy zajęć dla osób stosujących przemoc i doświadczających przemocy).

 

Z racji doświadczeń i kompetencji koncentrujemy się na problemie przemocy ze względu na płeć, pracując jednocześnie w obszarach, w których przemoc warunkowana jest odmiennymi przesłankami.

 PRZYKŁADOWY PROGRAM WARSZTATU (warsztat dla mężczyzn)*:

* Podział na odrębne warsztaty dla mężczyzn i kobiet (oraz osób identyfikujących się odpowiednio jako mężczyźni lub kobiety) wynika ze specyfiki działań antyprzemocowych.

Dla kogo?

W warsztacie wziąć udział mogą chłopcy (od poziomu gimnazjum) i mężczyźni
w różnym wieku. Nasze zajęcia kierujemy do różnorodnych grup, koncentrując się na młodzieży szkolnej i nauczycielach (pedagogach, opiekunach świetlic) oraz przedstawicielach organizacji pozarządowych pracujących na co dzień z młodzieżą.

Liczebność grupy

Optymalna liczba uczestników to 10-12 osób.

Czas trwania

Najkrótszy warsztat antyprzemocowy trwa 2h dydaktyczne (zajęcia
w warunkach szkolnych), jednak rekomendujemy skorzystanie z warsztatu całodziennego (6h) lub dwudniowego (12h).

Cele warsztatu oraz korzyści dla uczestników

Podstawowe cele naszego warsztatu skierowanego do uczniów to nabycie przez uczestników umiejętności rozpoznawania uczuć własnych i przeżyć innych osób oraz zapobieganie i niwelowanie zachowań przemocowych (działania ukierunkowane na aspekty agresji i przemocy rówieśniczej ze względu na płeć). Zajęcia dla osób dorosłych pracujących z młodzieżą koncentrują się wokół uwrażliwienia uczestników na problem przemocy rówieśniczej (przemocy chłopców wobec dziewcząt) oraz mają na celu wyposażenie nauczycieli/pedagogów w wiedzę i umiejętności pozwalające przeciwdziałać sytuacjom przemocowym w środowisku szkolnym.

Opis warsztatu

Każdy warsztat współprowadzony jest przez dwóch trenerów. W trakcie zajęć korzystamy z podobnych metod pracy jak w wypadku warsztatów antydyskryminacyjnych (zobacz opis modułu WARSZTATY NA RZECZ RÓŻNORODNOŚCI I PRZECIW DYSKRYMINACJI). Istotne znaczenie w obszarze działań antyprzemocowych ma umiejętne odwołanie do doświadczeń uczestników i osób im bliskich. Naczelną zasadą wszystkich naszych warsztatów (szczególnie ważną w odniesieniu do zajęć antyprzemocowych) jest dyskrecja oraz zapewnienie komfortu i swobody wypowiedzi wszystkim uczestnikom.

Dodatkowe informacje

Warsztaty prowadzimy również dla aktywistów społecznych i zorganizowanych grup mężczyzn chcących pogłębić swoją świadomość antyprzemocową.

p9100166.big

PRZYKŁADOWY PROGRAM WARSZTATU (warsztat dla kobiet – WenDo):

Dla kogo?

Grupy szkolne (dziewczęta od 7. roku życia)

Liczebność grupy

Optymalna liczba uczestniczek to 10 lub 12 osób.

Czas trwania

Standardowy warsztat WenDo trwa 2 dni (12h pracy – 2 x 6h).

Cele warsztatu oraz korzyści dla uczestniczek

Podstawowe cele edukacyjne warsztatu oraz wynikające z nich korzyści :

– podniesienie umiejętności uczestniczek w zakresie skutecznej, spójnej i asertywnej komunikacji;

– wzrost umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i reagowania na sytuacje przekraczania granic, dyskryminację oraz przemoc;

– nauka podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych i użycia technik samoobrony fizycznej w sytuacjach ataku/napaści;

– wzmocnienie   poczucie pewności siebie, poczucia własnej wartości oraz sprawczości.

Opis warsztatu

Każde zajęcia współprowadzone są przez parę trenerską – dwie wykwalifikowane trenerki WenDo. WenDo – budowanie pewności siebie, samoobrona i asertywność dla kobiet oraz dziewcząt – jest metodą przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć
i osiągania równości płci poprzez wzmacnianie kobiet i dziewcząt. W kontekście społeczno-politycznym nasz warsztat uwrażliwia i pomaga identyfikować przypadki dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć, kolor skóry, niepełnosprawność, orientację psychoseksualną i inne cechy. Daje uczestniczkom możliwość przyjrzenia się socjalizacji, narzuconym społecznie normom i rolom oraz własnym wyobrażeniom na ich temat. W ramach zajęć wykorzystywane są ćwiczenia symulacyjne, elementy psychodramy, dyskusje w małych grupach i plenarne, praca z oddechem i głosem. W zakresie samoobrony fizycznej ćwiczymy m.in. ciosy, kopnięcia, uwolnienia, bloki. Zajęcia odbywają się w salach, których powierzchnia umożliwia uczestniczkom rozłożenie mat na ziemi i swobodne wykonywanie ćwiczeń.

Dodatkowe informacje Warsztaty WenDo kierujemy także do innych grup kobiecych. Grupy powinny zostać dobrane wiekowo, np. w wypadku grup szkolnych rekomendujemy oddzielenie dziewcząt z podstawówki od tych z gimnazjum. Dorosłe kobiety mogą pracować w grupie bez względu na wiek. Do udziału w warsztatach zapraszamy np. grupy mniejszościowe, uchodźczynie, kobiety z niepełnosprawnościami oraz osoby mające doświadczenie bycia socjalizowaną do roli kobiety. Grupę warsztatową tworzyć mogą również np. pracownice MOPS-ów i podobnych instytucji czy osoby korzystające z usług placówek pomocowych, jednak w takim wypadku nie należy łączyć obu grup (podobnie rozdzielamy szefowe i podwładne).

Osoby prowadzące warsztaty

Piotr Cykowski – członek sieci  Sieci Trenerów Antyprzemocowych w ramach projektu ,,Kobiety i mężczyźni, chłopcy i dziewczęta RAZEM przeciw stereotypom płciowym”. Aktywista związany z nieformalną grupą Głosy Przeciw Przemocy, realizator licznych przedsięwzięć nakierowanych na eliminację przemocy z przestrzeni publicznej i życia codziennego (m.in. projektów Fundacji Klamra – Mow@ Miłości i Razem Przeciw Nienawiści).

Rafał Lawenda – członek sieci  Sieci Trenerów Antyprzemocowych i współrealizator warsztatów antyprzemocowych dla młodzieży szkolnej w ramach projektu ,,Kobiety
i mężczyźni, chłopcy i dziewczęta RAZEM przeciw stereotypom płciowym”. Aktywista związany z nieformalną grupą Głosy Przeciw Przemocy.

Krzysztof Łoś – trener, edukator antydyskryminacyjny i antyprzemocowy. Autor narzędzi edukacyjnych wykorzystywanych w e-learningu. Działacz społeczny i aktywista związany z organizacjami działającymi na rzecz równości, w tym m.in. nieformalną grupą Głosy Przeciw Przemocy.

Małgorzata Kulczycka – trenerka WenDo, absolwentka Akademii Treningu Wendo – Upełnomocnienie Przeciw Przemocy ze względu na Płeć. Aktywistka feministyczna, Prezeska Stowarzyszenia Manufaktura Inicjatyw Różnorodnych MIR, którego celem jest m.in. przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć. Prowadzi działania w ramach Kampanii 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze względu na płeć oraz Ogólnoświatowej Akcji Nazywam się Miliard.

Sugestie dotyczące możliwości połączenie modułów warsztatowych

Analogicznie jak w wypadku zajęć na rzecz różnorodności i przeciw dyskryminacji, warsztaty antyprzemocowe łączyć można z działaniami street artowymi. Więcej informacji w opisie modułu Street art – warsztaty, szablony, murale zaangażowane społecznie

Strona stworzona w ramach projektu realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków EOG.