Menu

Akademia Otwarta im. Marka Edelmana

Akademia Otwarta im. Marka Edelmana to wspólny projekt edukacyjny Fundacji Klamra i Otwartej Rzeczypospolitej. Podstawowe założenia Akademii to podejmowanie różnych działań edukacyjnych, artystycznych i społecznych pomagających zapobiegać powielaniu stereotypów i uprzedzeń wobec tzw. obcych oraz promowanie zasad demokracji.

Akademia chce uczyć poszanowania dla różnic światopoglądowych, etnicznych i religijnych zapraszając do współpracy wszystkie chętne organizacje pozarządowe, władze lokalne i każdego, kto rozumie, iż różnorodność kulturowa jest wartością, że bez niej obraz świata jest niepełny i ubogi.

Poprzez edukację Akademia chce przeciwdziałać wszelkim postawom uwłaczającym godności człowieka oraz wszelkim formom rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii, a także pokazywać, iż ,„demokracja” to nie hasło słownikowe, ale „sposób myślenia”. Państwo demokratyczne promuje i wspiera wartości takie jak: suwerenność, wolność przekonań i wypowiedzi, szacunek i równość obywateli. Odrzuca władzę absolutną, podziały klasowe, rasowe, religijne, majątkowe, cenzurę ,”prewencyjną”, nietolerancję i przemoc.

W imieniu Akademii Otwartej im. Marka Edelmana zapraszamy do współpracy wszystkich, dla których wolność, tolerancja, sprawiedliwość i szacunek do drugiego człowieka są istotą demokratycznego świata.

Akademia Otwarta im. Marka Edelmana

 

Cele, zadania, organizacja:

  1. Akademia Otwarta im. Marka Edelmana jest wspólną inicjatywą powołaną przez Fundację Klamra oraz Stowarzyszenie „Otwarta Rzeczypospolita”, które odpowiadają za jej działanie.
  2. Celem Akademii jest popularyzowanie i uczenie szacunku dla innych, akceptacji dla odmienności, współodczuwania, tolerancji, otwartości, dialogu; upowszechnianie idei wolności i odpowiedzialności, zasad demokracji oraz wielokulturowości, różnorodności światopoglądowej. Te cele Akademia chce realizować we współpracy z władzami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, ludźmi związanymi z oświatą i kulturą, nauczycielami, wychowawcami, artystami, a także dziećmi i młodzieżą.
  3. Fundacja Klamra odpowiada za sprawy organizacyjne, edukacyjne oraz artystyczne. Stowarzyszenie „Otwarta Rzeczypospolita” sprawuje merytoryczną pieczę nad projektami Akademii, upowszechnia jej idee i cele, motywuje inne podmioty do współpracy.
  4. Projekty Akademii Otwartej im. Marka Edelmana są realizowane przez wolontariuszy. Środki finansowe pozyskane dla projektu przeznaczane będą na finansowanie nagród w konkursach, działania marketingowe i reklamę, zakup potrzebnych materiałów, sprzętów i akcesoriów oraz koszty związane z obsługą (transport, noclegi, wyżywienie).
  5. Akademia ma działać w przestrzeni publicznej poprzez organizowanie konkursów, spotkań, wyjazdów plenerowych, warsztatów, koncertów, spektakli i wydawnictw oraz w przestrzeni internetowej – na przykład poprzez obecność w mediach społecznościowych.
  6. Koordynatorka projektu: Katarzyna Faber-Wróblewska (Fundacja Klamra); współpraca: Paula Sawicka (Otwarta Rzeczypospolita).

Plastycznie lub literacko

 

Uwaga! Konkurs!

Zapraszamy do udziału w konkursie pod tytułem: , „Czym jest dla mnie demokracja?” . Konkurs adresowany do uczniów województwa Śląskiego, rozgrywany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: dla gimnazjalistów i dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dwóch kategoriach artystycznych: plastycznej i literackiej.

Uczestnicy konkursu proszeni są o przedstawienie (w formie plastycznej lub literackiej) w nawiązaniu do osobistych doświadczeń, własnego rozumienia pojęcia „demokracja”. Czym dla autora pracy demokracja jest lub w czym się przejawia: w domu, w szkole, w przestrzeni publicznej, internetowej, itd. Chodzi o własne doświadczenia i odczucia autora pracy, a nie o przedstawianie wiedzy encyklopedycznej.
Prace należy przesyłać na adres Fundacji Klamra: skr. pocztowa nr 20, 34–300 Żywiec (dotyczy prac plastycznych) oraz na: katarzyna@klamra.org (prace literackie) do 30 kwietnia 2016 roku z dopiskiem „I Konkurs AO”. Wyniki konkursu oraz miejsce rozdania nagród zostaną ogłoszone do dnia 31 maja 2016 roku.

 

Regulamin konkursu:
1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń uczęszczający do gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej terenie województwa śląskiego.
2. Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
a. dla uczniów klas I-III gimnazjum,
b. dla uczniów klas I-III szkół ponadgimnazjalnej
3. Konkurs rozgrywany jest w dwóch wersjach:
a. literackiej: esej lub opowiadanie: 4500 do 8500 znaków ze spacjami, czcionka Times New Roman „12”/ odstęp 1,5/ marginesy standardowe
b. plastycznej: obraz (dowolna techniką), rysunek, kolaż, plakat, wycinanka
4. Prace literackie w formacie A4 należy przesyłać na adres Fundacji Klamra lub drogą elektroniczną na: katarzyna@klamra.org w terminie do 30 kwietnia 2016 roku z dopiskiem: „I Konkurs AO”.
5. Prace plastyczne (odpowiednio zabezpieczone przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas transportu) w formatach: A4 lub A3 na adres Fundacji Klamra: skrytka pocztowa nr 20 34–300 Żywiec w terminie do 30 kwietnia 2016 roku z dopiskiem: „I Konkurs AO”.
6. Do prac plastycznych oraz literackich wysłanych pocztą lub firmą kurierską proszę dołączyć własnoręcznie podpisaną zgodę na wykorzystywanie jej przez organizatora na potrzeby konkursu i promocji. Do prac nadsyłanych drogą elektroniczną proszę również dołączyć takie oświadczenie.
7. Organizator konkursu informuje, iż nie zwracają nadesłanych prac.
8. Nagrody będą przyznane osobno dla każdej kategorii wiekowej w dwóch wersjach: trzy najlepsze prace literackie oraz trzy najlepsze prace plastyczne będą nagrodzone. Organizatorzy przewidują w sumie 12 nagród.

Strona stworzona w ramach projektu realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków EOG.